Обавештење за упис у предшколску установу „БАМБИ“ Бачка Топола за школску 2019/2020. годину

Упис у Предшколску установу „Бамби“ из Бачке Тополе се врши од 15. априла до 17. маја 2019. године

у просторијама ПУ „Бамби“ Бачка Топола Дунавска 8 и у другим педагошким јединицама вртића.

За упис је потребно:

1. извод из матичне књиге рођених за дете;

2. фотокопија личне карте оба родитеља;

3. доказ о здравственом прегледу детета, издато од стране Дома здравља;

4. фотокопија здравствене књижице детета

5. доказ о уплати аконтације за потрошни материјал (нпр. фотокопир папир бели и у боји, лепак за дрво, хамер у боји, картон у боји, темпере, фолија за пластификацију, креп папир и сл.) у износу од 400,00 динара , испуњено на име детета ( корисници социјалне помоћи су ослобођени од плаћања овог износа).

Прималац: ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Жиро рачун за уплату аконтације за потрошни материјал: 840-742156843-87

(шифра 253- електронски) Позив на број: 97 62-206

*** Родитељи деце која су боравила у установи школске 2018/2019. ће добити документацију од васпитачица коју могу приложити уз упитник-захтев за упис за 2019/2020. годину.

*** Уколико захтеви за упис деце буду бројнији од капацитета установе, предност имају деца која су похађала предшколску установу школске 2018/2019. и деца за коју су измирене обавезе по основу боравка у установи у претходној школској години.

НЕУПИСАНА ДЕЦА ЋЕ БИТИ ЕВИДЕНТИРАНА НА ЛИСТУ ЧЕКАЊА.

Упитник –захтев за упис се може преузети у просторијама ПУ „Бамби“ Бачка Топола , Дунавска 8 и у другим педагошким јединицама као и на сајту ПУ „Бамби“ www.bambi.edu.rs.

Напомена:

– ако је дете чији се упис врши, треће или четврто дете у породици, потребно је приложити изводе из матичне књиге рођених за сву децу;

– ако породица прима материјално обезбеђење – социјалну помоћ, потребно је приложити потврду од Центра за социјални рад;

– ако дете добија дечји додатак (а уписује се двоје деце), решење о дечјем додатку од надлежног органа општине Бачка Топола

– ако је детету одложен упис у први разред за школску 2019-2020. годину, треба доставити и доказ од надлежног органа.

Према члану 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) упис је обавезан за сву децу старости од пет и по до шест и по година, односно за шклску 2019/2020. годину, за децу рођену у периоду од 1. марта 2013. до 28. фебруара 2014. године).

Целодневни боравак одвија се у трајању од од 5:30 до 15:30 часова (у објектима у Бачкој Тополи, Дунавска 8 и објекат на Сенћанском путу), а полудневни боравак од 7:00 до 12:00 часова (преподневна смена), односно од 12:00 до 17:00 часова (послеподневна смена).

Предшколска установа „БАМБИ“ Бачка Топола

Линк за преузимање упитника