Obaveštenje za upis u predškolsku ustanovu „BAMBI“ Bačka Topola za školsku 2019/2020. godinu

Upis u Predškolsku ustanovu „Bambi“ iz Bačke Topole se vrši od 15. aprila do 17. maja 2019. godine

u prostorijama PU „Bambi“ Bačka Topola Dunavska 8 i u drugim pedagoškim jedinicama vrtića.

Za upis je potrebno:

1. izvod iz matične knjige rođenih za dete;

2. fotokopija lične karte oba roditelja;

3. dokaz o zdravstvenom pregledu deteta, izdato od strane Doma zdravlja;

4. fotokopija zdravstvene knjižice deteta

5. dokaz o uplati akontacije za potrošni materijal (npr. fotokopir papir beli i u boji, lepak za drvo, hamer u boji, karton u boji, tempere, folija za plastifikaciju, krep papir i sl.) u iznosu od 400,00 dinara , ispunjeno na ime deteta ( korisnici socijalne pomoći su oslobođeni od plaćanja ovog iznosa).

Primalac: PRIHODI PO OSNOVU PRUŽANJA USLUGA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Žiro račun za uplatu akontacije za potrošni materijal: 840-742156843-87

(šifra 253- elektronski) Poziv na broj: 97 62-206

*** Roditelji dece koja su boravila u ustanovi školske 2018/2019. će dobiti dokumentaciju od vaspitačica koju mogu priložiti uz upitnik-zahtev za upis za 2019/2020. godinu.

*** Ukoliko zahtevi za upis dece budu brojniji od kapaciteta ustanove, prednost imaju deca koja su pohađala predškolsku ustanovu školske 2018/2019. i deca za koju su izmirene obaveze po osnovu boravka u ustanovi u prethodnoj školskoj godini.

NEUPISANA DECA ĆE BITI EVIDENTIRANA NA LISTU ČEKANJA.

Upitnik –zahtev za upis se može preuzeti u prostorijama PU „Bambi“ Bačka Topola , Dunavska 8 i u drugim pedagoškim jedinicama kao i na sajtu PU „Bambi“ www.bambi.edu.rs.

Napomena:

– ako je dete čiji se upis vrši, treće ili četvrto dete u porodici, potrebno je priložiti izvode iz matične knjige rođenih za svu decu;

– ako porodica prima materijalno obezbeđenje – socijalnu pomoć, potrebno je priložiti potvrdu od Centra za socijalni rad;

– ako dete dobija dečji dodatak (a upisuje se dvoje dece), rešenje o dečjem dodatku od nadležnog organa opštine Bačka Topola

– ako je detetu odložen upis u prvi razred za školsku 2019-2020. godinu, treba dostaviti i dokaz od nadležnog organa.

Prema članu 17. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni i 10/2019) upis je obavezan za svu decu starosti od pet i po do šest i po godina, odnosno za šklsku 2019/2020. godinu, za decu rođenu u periodu od 1. marta 2013. do 28. februara 2014. godine).

Celodnevni boravak odvija se u trajanju od od 5:30 do 15:30 časova (u objektima u Bačkoj Topoli, Dunavska 8 i objekat na Senćanskom putu), a poludnevni boravak od 7:00 do 12:00 časova (prepodnevna smena), odnosno od 12:00 do 17:00 časova (poslepodnevna smena).

Predškolska ustanova „BAMBI“ Bačka Topola

Link za preuzimanje upitnika